Bản tham luận nhỏ của nhóm Vietstack về thị trường điện toán đám mây tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Việt Nam. Sự đánh giá đứng dưới góc độ của một người nghiên cứu về thị trường, mang quan điểm cá nhân, rất mong nhận được sự phản hồi, đóng góp ý kiến của các bạn.

Hanoi, 9-5-2015

Vietstack Team

Attachment:

Cloud_Analysis_PacificAsia (1)