hdUIWw1

Openstack Juno installation guide on multinode
Link:

https://github.com/vietstacker/openstack-juno-multinode-U14.04-v1/blob/master/Installation_Userguide.md

Script cài đặt OpenStack Juno trên nhiều máy chủ - Ubuntu Server 14.04

Script được thực hiện trong môi trường VMware Workstation

1. Chú ý

2. Link hướng dẫn
https://github.com/vietstacker/openstack-juno-multinode-U14.04-v1

3. Video hướng dẫn thực hiện script (đang làm)

VietStack Team