Để đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng, vietstack community đóng góp thêm các script dùng để triển khai OpenStack Icehouse trên 3 nodes. Với các script này các bạn có thể triển khai thực nghiệm các project core trong OpenStack một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Lưu ý: đọc kỹ các hướng dẫn và y/c đã tìm hiểu openstack trên 3 tháng trở lên.

openstack-icehouse-inside-vmware

Link hướng dẫn:
https://github.com/vietstacker/openstack-icehouse-multinode-ubuntu-v1/blob/master/hd-caidat-openstack-multi-node-u1204.md