Hướng dẫn cài đặt OpenStack Icehouse trên Ubuntu 12.04 do anh em trong vietstacker thực hiện:

1

 

Link hướng dẫn chi tiết

https://github.com/vietstacker/icehouse-aio-ubuntu/blob/master/hd-caidat-openstack-icehouse-aio.md