Script này ra đời không ngoài mục đích nào khác ngoại trừ việc thúc đẩy sự tìm hiểu về Python của các bạn. Vietstack chỉ đưa ra demo cho việc cài đặt Keystone, các dịch vụ còn lại các bạn có thể tự viết bằng Python dựa trên code mà Vietstack đã viết.

Chúc các bạn thành công.

Github link: https://github.com/vietstacker/Draft-of-Python-script-for-Openstack-Juno-Installation-