Deployment tool:

OS: Nhìn chung phân bổ khá đều cho CentOS/Rhel và Ubuntu.

Monitor và Cloud testing:

Accounting và Billing:

Upgrades:

Networking:

Storage/Ceph: