Tổng kết meetup Boston

Đây là một số tổng kết ngắn gọn về việc ứng dụng OpenStack cũng như xây dựng đường hướng, mục tiêu xoay quanh hệ sinh thái OpenStack của các công ty lớn. Bản tổng kết sâu về kỹ thuật sẽ được gửi tới các bạn trong meetup tới đây của cộng đồng VietOpenStack.

Nhận xét chung:

Use cases

1.Verizon

2.AT&T

3. Redhat

4. T-Mobile

5. Ericsson

6. Centurylink

7. Nokia

6/2017

VietStack team