GENERAL REQUIREMENTS:

Lưu ý: Trong note này, từ “host” được dùng để ám chỉ đến các máy ảo trong môi trường cloud mà các containers đang chạy trên.

Quản lý các resources (RAM, CPU, etc.) theo các ứng dụng và tenant

Khả năng liên kết tới network

Khả năng liên kết tới lưu trữ

Container Orchestration/Management trong thời gian thực (real-time)

Khả năng lưu trữ các image một cách an toàn

Rolling upgrade

Khả năng self-healing và khả năng co giãn

Khả năng inter-communication trong môi trường cloud

Khả năng support baremetal và virtual machine

11-7-2017

VietStack team