Blog của VietStack được xây dựng trên nền tảng JEKYLL và host trên github.com. Các bài viết của blog sử dụng cú pháp markdown và tuân theo cú pháp sau:

---
layout: post
title: "Cấu trúc blog VietStack"
date: 2017-03-24 9:21:35
image: '/pictures/img/'
description: 'Mô tả về cấu trúc blog của VietStack.'
tags:
- news
categories:
- news
- vietstack
twitter_text: 'Put your twitter description here.'
---

Tiếp theo là phần nội dung chính của blog, phần nội dung này được soạn theo cú pháp của markdown

đặt cú pháp markdown vào đây

Trong đó: